HOXTON_GZC

2018.5.17 BTC晚盘简报

BITFINEX:BTCUSD   比特币/美元
2018.5.17晚盘简报
我认为走在当下.很大概率要去触摸一下7800了.随后我们可以
在这个位置去抢一下反弹.
上方压力在8350.8500
----------------------------------------------------------------
今日策略:
今日群内已经让日内最高点减过仓了.
所以当下.逢高再适当减一点.

2018.5.17 20:35
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。