GongShouJianBei

前几天位置 利润还在客观的位置。止盈一批

BINANCE:LINKPERP   LINK Perpetual Futures Contract
真突破?