KKKKKKKKKKKKing

币安前300币种,前10币种分析!

做空
KKKKKKKKKKKKing 已更新   
BINANCE:SNMBTC   SONM / Bitcoin
很多币种都插针到w的0.618了,下一目标0.786!
评论:
评论:
评论:
评论:
评论:
评论:
评论:
评论:

电报分析交流群 t.me/+bvzoXDmuMZ40Mjll
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。