chenchencheng2011

SP500 做了一个预突破技术形态,比特币已经突破 正在横盘调整

CURRENCYCOM:US500   US 500
下周是继续突破还是 震荡 就不知道了!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
谨慎做多!还是上周的观点 这种级别突破 波动很大 要找盈亏比高的点位入场。不要带fomo 情绪入场
--------------------------------------------------------------------------------------------