YENI GIMAT GMYO
YGGYO BIST

YGGYO
YENI GIMAT GMYO BIST
马上交易
 
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
马上交易

财务报表

YENI GIMAT GMYO的财务摘要以及所有关键数字

YGGYO目前的市值为2.163B。 公司近12个月每股盈余为(EPS TTM)为0.71,股息收益率为7.50%,市盈率为19.35。

收益
下一步:
损益表
资产负债表
现金流量