SOUTHERN COPPER CORPORATION

没有交易
在超级图表上查看

SCCO基本面

SOUTHERN COPPER CORPORATION目前的财务状况

Q1 23的SCCO总资产为312.47B MXN,比前一个Q4 22少7.25%。 在Q1 23中,总负债减少了7.45%至164.77B MXN。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
总资产
总负债
货币:MXN
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长
总负债和股东权益
总债务
净债务
每股账面价值