TELEVISION FRANCAISE 1 SA TELEVISION FRANCAISE 1 ORD SHS
0NQT LSIN

0NQT
TELEVISION FRANCAISE 1 SA TELEVISION FRANCAISE 1 ORD SHS LSIN
马上交易
 
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
将近收益
EPS
市场价值
分红率
P/E
马上交易

财务报表

TELEVISION FRANCAISE 1 SA TELEVISION FRANCAISE 1 ORD SHS的财务摘要以及所有关键数字

0NQT目前的市值为1.482B。 公司近12个月每股盈余为(EPS TTM)为0.27,股息收益率为5.47%,市盈率为26.98。 下一个TELEVISION FRANCAISE 1 SA TELEVISION FRANCAISE 1 ORD SHS收益日期是Jul 28,估计为0.00。

收益
下一步:
损益表
资产负债表
现金流量