A2A基本面

A2A目前的财务状况

Q1 23的A2A总资产为19.70B EUR,比前一个Q4 22少9.70%。 在Q1 23中,总负债减少了13.09%至15.08B EUR。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长
总负债和股东权益
总债务
净债务
每股账面价值