REFEX INDUSTRIES L

没有交易
在超级图表上查看

REFEX基本面

REFEX INDUSTRIES L目前的财务状况

本财报总结了REFEX资产 – 它的资产,债务 – 它的欠款,以及权益 – 前两者之间的差异。

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
总资产
总负债
货币:INR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长
总负债和股东权益
总债务
净债务
每股账面价值