AHLI BANK QPSC

没有交易
在超级图表上查看

ABQK基本面

AHLI BANK QPSC财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度ABQK的总收入为905.87M QAR,与前一季度相比增加了10.75%。 Q3 23的净收入是255.58M QAR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:QAR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM