MinhAnhhh

CROUSDT 你已经进场了没?

KUCOIN:CROUSDT   Crypto.com Coin / Tether
看多头讯号方法:
1. 在蓝点点出现
2. 现价在点点上方
3. 背景也是蓝色
表示可以考虑做多
-------------------------------------------------
Future carrera 一亮灯 刚好另外2个条件都符合进场做多。

在09:00 11/13 时 做多讯号刚发出,可考虑做多头。现在盈利大概在40.98%

请控制好自己的风险~~换灯号建议可马上出场。
-------------------------------------------------

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。