scarletsakura

ENS在走缩量三角形

做多
BINANCE:ENSUSDT   ENS / TetherUS
可以关注一下
大概率还是向上
评论: 在各种走法里面他选择了最乐的走法
评论: 现在变成了一个大的下降趋势线 等突破的时候考虑入场

Discord粉絲群+會員群:https://discord.gg/Wa5vAsk7MY

電報粉絲群:https://t.me/biquandaxiaoshi

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCLi31THqhha8clms8UvQekw

Twitter:https://twitter.com/Scarletsakura5

个人技术分析社区:https://discord.gg/4GbkhjXMEm