MinhAnhhh

Graph 是 Web 3.0 的查询和索引平台

做多
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
看多头讯号方法:
1. 在蓝点点出现
2. 现价在点点上方
3. 背景也是蓝色
表示可以考虑做多
-------------------------------------------------
你们可以观察看看, 10/24号Carrera GT 已发出做多的讯号。我们可以考虑做多在0.8853左右的价格,现在盈利已达24.56%。
等出场讯号我们再出场吧~~~

如果不知道哪里进出场,也可考虑看指标就会比较安全~~不管你用什么方法进出场请记得要控制风险哟
-------------------------------------------------
有什么问题都能跟我互动哦

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。