lucheng

QTT: Buy on 1D

做多
NASDAQ:QTT   Qutoutiao Inc
Stop loss: 3.9
Resistance area:
1) 8.7 - 9.15
2) 10.8 - 11.2
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。