halfgod

SHIB 会去完成这个谐波~超过 4443 之后反转吗?

做多
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
SHIB 会去完成这个谐波~超过 4443 之后反转吗?