DEHALF

转载自波浪国际EWI对标普500——S&P500小周期计数方案

TVC:SPX   标准普尔500指数
波浪国际EWI最新视频更新了对标普500的计数方案,由于周期较小,行情又已经走出来了,是锯齿形调整结束还是什么,暂时我也不好说,咱就看看形态学习下吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。