KKKKKKKKKKKKing

xec趋势越来越清晰!

做多
KKKKKKKKKKKKing 已更新   
UPBIT:XECKRW   eCash / KRW
可能来个假跌破再上!
评论:
评论:
有点像狗狗币的走势
评论:
评论:
评论:

电报分析交流群 t.me/+bvzoXDmuMZ40Mjll
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。