KKKKKKKKKKKKing

XEC即将完成四浪回调,目前是走小五浪最后一浪!然后开启五浪上涨!

KKKKKKKKKKKKing 已更新   
UPBIT:XECKRW   eCash / KRW
持有并等待,交易市场百分之95的时间都是等待!
评论:

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。