Fertiglobe plcFertiglobe plcFertiglobe plc

Fertiglobe plc

没有交易
在超级图表上查看

FERTIGLB基本面

深入了解Fertiglobe plc经营、投资和融资活动

Q1 24的FERTIGLB自由现金流为617.4 M AED。 在2023,FERTIGLB自由现金流为2.51 B AED,运营现金流为2.93 B AED。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM
自由现金流同比增长