International Holding Company PJSCInternational Holding Company PJSCInternational Holding Company PJSC

International Holding Company PJSC

没有交易
在超级图表上查看

IHC基本面

International Holding Company PJSC主要财务统计数据和比率

如果您想查看IHC市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:AED
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率