Bahrain Telecommunications BSCBahrain Telecommunications BSCBahrain Telecommunications BSC

Bahrain Telecommunications BSC

BEYON基本面

Bahrain Telecommunications BSC目前的财务状况

Q1 24的BEYON总资产为1.20 B BHD,比前一个Q4 23多3.06%。 在Q1 24中,总负债增加了6.74%至622.11 M BHD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:BHD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长