NIS A D NOVI SAD

没有交易
在超级图表上查看

NIIS基本面

NIS A D NOVI SAD收入明细概览

塞尔维亚对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了NIS A D NOVI SAD 336.68 B RSD, 以及前一年 — 416.19 B RSD.

按来源
按国家