SELCUK ECZA DEPOSUSELCUK ECZA DEPOSUSELCUK ECZA DEPOSU

SELCUK ECZA DEPOSU

没有交易
在超级图表上查看

SELEC基本面

SELCUK ECZA DEPOSU收入明细概览

土耳其对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了SELCUK ECZA DEPOSU 99.34 B TRY, 以及前一年 — 45.20 B TRY.

按来源
按国家