TETAMAT GIDA

没有交易
在超级图表上查看

TETMT基本面

TETAMAT GIDA收入明细概览

Turkey对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了TETAMAT GIDA 23.48M TRY, 以及前一年 — 9.25M TRY.

按来源
按国家