CAIXABANK, S.A.

没有交易
在超级图表上查看

CABK基本面

CAIXABANK, S.A.财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度CABK的总收入为6.48 B EUR,与前一季度相比增加了4.01%。 Q4 23的净收入是1.16 B EUR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM