SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A

没有交易
在超级图表上查看

SOL基本面

SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A目前的财务状况

H2 22的SOL总资产为555.81M EUR,比前一个H1 22多3.44%。 在H2 22中,总负债增加了0.28%至393.14M EUR。

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长
总负债和股东权益
总债务
净债务
每股账面价值