GE HEALTHCARE TECHGE HEALTHCARE TECHGE HEALTHCARE TECH

GE HEALTHCARE TECH

没有交易
在超级图表上查看

L0T基本面

GE HEALTHCARE TECH主要财务统计数据和比率

L0T股价营收比为1.79。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为13.03。截至2023,该公司雇用了 51.00 k位员工。

统计
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:CHF
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率