ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLCASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLCASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC

ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC

没有交易
在超级图表上查看

AMF.N0000基本面

ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC主要财务统计数据和比率

AMF.N0000股价营收比为0.53。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为1.97。截至2023,该公司雇用了 325.00位员工。

统计
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:LKR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率