FIRST CAPITAL HOLDINGS PLCFIRST CAPITAL HOLDINGS PLCFIRST CAPITAL HOLDINGS PLC

FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC

没有交易
在超级图表上查看

CFVF.N0000基本面

FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度CFVF.N0000的总收入为4.11 B LKR,与前一季度相比下降了69.94%。 Q3 23的净收入是-327.30 M LKR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:LKR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长