PAN ASIA BANKING CORPORATION PLCPAN ASIA BANKING CORPORATION PLCPAN ASIA BANKING CORPORATION PLC

PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC

没有交易
在超级图表上查看

PABC.N0000基本面

PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度PABC.N0000的总收入为8.77 B LKR,与前一季度相比下降了4.85%。 Q1 24的净收入是362.80 M LKR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:LKR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM