ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPTABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPTABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT

ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT

没有交易
在超级图表上查看

ADIB基本面

ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度ADIB的总收入为7.91 B EGP,与前一季度相比增加了23.44%。 Q1 24的净收入是2.12 B EGP。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:EGP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM