NASR COMPANY FOR CIVIL WORKSNASR COMPANY FOR CIVIL WORKSNASR COMPANY FOR CIVIL WORKS

NASR COMPANY FOR CIVIL WORKS

没有交易
在超级图表上查看

NCCW基本面

NASR COMPANY FOR CIVIL WORKS主要财务统计数据和比率

如果您想查看NCCW市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率