FUGROFUGROFUGRO

FUGRO

没有交易
在超级图表上查看

FUR基本面

FUGRO收入明细概览

FUGRO去年的收入达2.19 B EUR,其中大部分 — 1.65 B EUR — 来自它目前表现最好的来源,Marine, 前一年带来了1.23 B EUR. Europe-Africa对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了FUGRO 953.66 M EUR, 以及前一年 — 788.31 M EUR.

按来源
按国家