SPORTING CLUBE DE PORTUGALSPORTING CLUBE DE PORTUGALSPORTING CLUBE DE PORTUGAL

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

没有交易
在超级图表上查看

SCP基本面

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL主要财务统计数据和比率

如果您想查看SCP市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:EUR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率