HITACHI ZOSEN CORP.HITACHI ZOSEN CORP.HITACHI ZOSEN CORP.

HITACHI ZOSEN CORP.

没有交易
在超级图表上查看

HZS基本面

深入了解HITACHI ZOSEN CORP.经营、投资和融资活动

在这里,您可以了解HZS的收入来源以及公司的支出方式。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM
自由现金流同比增长