HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTDHONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTDHONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD

HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD

没有交易
在超级图表上查看

1137基本面

HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD收入明细概览

HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD去年的收入达3.81 B HKD,其中大部分 — 3.82 B HKD — 来自它目前表现最好的来源,Ecommerce, 前一年带来了3.13 B HKD. 中国香港对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD 3.83 B HKD, 以及前一年 — 3.13 B HKD.

按来源
按国家