ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

没有交易
在超级图表上查看

881基本面

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED收入明细概览

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED去年的收入达203.60 B HKD,其中大部分 — 180.53 B HKD — 来自它目前表现最好的来源,Motor Vehicles, 前一年带来了181.50 B HKD. 中国对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED 209.15 B HKD, 以及前一年 — 211.04 B HKD.

按来源
按国家