TENARIS

没有交易
在超级图表上查看

TEN基本面

TENARIS目前的财务状况

Q4 23的TEN总资产为19.08 B EUR,比前一个Q3 23多1.85%。 在Q4 23中,总负债增加了12.90%至3.67 B EUR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长