MAG HOLDINGS BERHAD

没有交易
在超级图表上查看

MAG基本面

MAG HOLDINGS BERHAD财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度MAG的总收入为46.98 M MYR,与前一季度相比下降了46.08%。 Q1 24的净收入是6.43 M MYR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:MYR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长