Collegium Pharmaceutical, Inc.

没有交易
在超级图表上查看

COLL基本面

Collegium Pharmaceutical, Inc.主要财务统计数据和比率

COLL股价营收比为2.47。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为5.14。截至2022,该公司雇用了 207.00位员工。

统计
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率