Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.

Cisco Systems, Inc.

没有交易
在超级图表上查看

CSCO基本面

Cisco Systems, Inc.主要财务统计数据和比率

CSCO股价营收比为3.48。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为12.16。截至2023,该公司雇用了 84.90 k位员工。

统计
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:USD
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率