NPF MICROFINANCE BANK PLCNPF MICROFINANCE BANK PLCNPF MICROFINANCE BANK PLC

NPF MICROFINANCE BANK PLC

没有交易
在超级图表上查看

NPFMCRFBK基本面

NPF MICROFINANCE BANK PLC收入明细概览

尼日利亚对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了NPF MICROFINANCE BANK PLC 6.30 B NGN, 以及前一年 — 5.06 B NGN.

按来源
按国家