LIFCO AB SER.BLIFCO AB SER.BLIFCO AB SER.B

LIFCO AB SER.B

没有交易
在超级图表上查看

LIFCO_B基本面

深入了解LIFCO AB SER.B经营、投资和融资活动

Q4 23的LIFCO_B自由现金流为1.34 B SEK。 在2023,LIFCO_B自由现金流为4.03 B SEK,运营现金流为4.46 B SEK。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM
自由现金流同比增长