SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.

SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.

没有交易
在超级图表上查看

2160基本面

SAUDI ARABIAN AMIANTIT CO.目前的财务状况

Q4 23的2160总资产为2.31 B SAR,比前一个Q3 23少0.04%。 在Q4 23中,总负债增加了1.71%至2.11 B SAR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长