SAUDI CHEMICAL CO.

没有交易
在超级图表上查看

2230基本面

SAUDI CHEMICAL CO.目前的财务状况

Q2 23的2230总资产为5.09B SAR,比前一个Q1 23多4.91%。 在Q2 23中,总负债增加了6.70%至3.37B SAR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
总资产
总负债
货币:SAR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长
总负债和股东权益
总债务
净债务
每股账面价值