666

NTN CORP

没有交易
在超级图表上查看

6472基本面

NTN CORP目前的财务状况

Q3 23的6472总资产为903.24 B JPY,比前一个Q2 23少2.27%。 在Q3 23中,总负债减少了1.90%至646.23 B JPY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长