TOYODA GOSEI

没有交易
在超级图表上查看

7282基本面

TOYODA GOSEI收入明细概览

TOYODA GOSEI去年的收入达951.88 B JPY,其中大部分 — 336.57 B JPY — 来自它目前表现最好的来源,Interior and Exterior Parts, 前一年带来了309.19 B JPY. 日本对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了TOYODA GOSEI 357.19 B JPY, 以及前一年 — 328.64 B JPY.

按来源
按国家