YANG MING MARINE TRANSPORT CORPYANG MING MARINE TRANSPORT CORPYANG MING MARINE TRANSPORT CORP

YANG MING MARINE TRANSPORT CORP

没有交易
在超级图表上查看

2609基本面

YANG MING MARINE TRANSPORT CORP主要财务统计数据和比率

如果您想查看2609市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率