NATURGY BAN SANATURGY BAN SANATURGY BAN SA

NATURGY BAN SA

没有交易
在超级图表上查看

GBAN基本面

NATURGY BAN SA收入明细概览

阿根廷对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了NATURGY BAN SA 183.05 B ARS, 以及前一年 — 66.09 B ARS.

按来源
按国家