QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA

没有交易
在超级图表上查看

QNBFL基本面

深入了解QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA经营、投资和融资活动

Q4 23的QNBFL自由现金流为878.09 M TRY。 在2023,QNBFL自由现金流为-787.5 M TRY,运营现金流为-767.75 M TRY。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:TRY
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM
自由现金流同比增长